@echo off

C:
chdir C:\cygwin\bin

rxvt.exe -tn xterm -rv -sr -sw -bg gray -fg black -sl 1000 -sbt 15 -fn "Dotumche" -e /bin/bash --login -i


저번에 이렇게 했었는데, 글씨가 너무 작아서 불편한 감이 있다.  그래서 아래와 같이 바꿨다.

@echo off

C:
chdir C:\cygwin\bin

rxvt.exe -tn xterm -rv -sr -sw -bg gray -fg black -sl 1000 -sbt 15 -fn "Dotumche-20" -e /bin/bash --login -i


이렇게 하니까... 글꼴 크기가 변경이 되는구나!
Posted by 강군님

댓글을 달아 주세요